I. Úvodní ustanovení


1.1
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech Pořadatele.
1.2
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.
II. Definice použitých pojmů
2.1
Pořadatelem je společnost Gloobe corp. s.r.o. se sídlem Horoměřice Zelená 487, 252 62, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 223636., identifikační číslo: 02806398.
2.2
 Servery Pořadatele jsou webové servery: www.superpotraviny-naturalis.cz

2.3
Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.
 2.4
Výhercem Soutěže je Uživatel, který je blíže popsán na stránce www.superpotraviny-naturalis.cz/souteze

2.6

Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru / serverech, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.
2.7
 Začátek Soutěže je zřejmě a srozumitelně uveden na stránce www.superpotraviny-naturalis.cz/souteze nebo v těchto pravidlech.
2.8
 Koncem Soutěže je zřejmě a srozumitelně uveden na stránce https://www.superpotraviny-naturalis.cz/souteze nebo v těchto pravidlech. 
III. Obecná pravidla
3.1
Soutěží se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
3.2
Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
3.3
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
3.4
Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele.
3.5
Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním, nebo zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou v rámci vyhlášení soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.
3.6
Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.
3.7
Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.
3.8
Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
3.9
Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
IV. Práva a povinnosti soutěžícího
4.1
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
4.2
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
4.3
Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
4.4
Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu, uveřejnění na serveru Pořadatele či zveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele
4.5
V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.
4.6
Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.
4.7
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.
V. Práva a povinnosti Pořadatele
5.1
Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím telefonického kontaktu, prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu, uveřejnění na serveru Pořadatele či zveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele
5.2
Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.
5.3
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
5.4
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
5.5
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
VI. Osobní údaje
6.1
Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
6.2
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Martinem Sedláčkem. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech či Facebookových stránkách Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.
6.3
Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.
VII. Závěrečná ustanovení
7.1
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
7.2
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3

Soutěžící ,který se zůčastní soutěží bere v potaz tyto obchodní podmínky. V opačném případě nemůže být zařazen do soutěže. Soutěžící, též schvaluje posílání obchodních sdělení. 

7.4

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.9.2015.